Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid van leerlingen binnen de school vergroten.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 • Kinderen laten ervaren wat hun kwaliteiten zijn.
  • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
  • Leerlingen die in de leerlingenraad willen, schrijven een motivatie brief met daarin benoemt zijn kwaliteiten/eigenschappen en punten waarvan hij denkt dat hij dit wil veranderen op school. De groepsleerkracht kiest vier of vijf leerlingen uit die verkiesbaar zijn.
  • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt en wat bespreekpunten kunnen zijn.
  • In elke groep worden twee leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
  • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. Deze rollen mogen ook afgewisseld worden.
  • De laatste notulen worden gepubliceerd op deze website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
  • De leerlingenraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar, onder schooltijd of na schooltijd, of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
  • Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
  • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. Dit presenteren ze in een eigen gekozen vorm, bijvoorbeeld muurkrant, PowerPoint, nieuwsbrief enz.
  • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.
  • De leerlingen krijgen een leerlingenraad-e-mailadres of een school-e-mailadres waaruit ze leerkrachten en elkaar kunnen e-mailen. Denk hierbij aan het versturen van een agenda of de notulen.
  • De leerlingen krijgen per week een half uur de tijd om tijdens schooltijd te werken aan de leerlingenraadtaken. Daarnaast mogen zij per week een half uur samen komen om aan de verwerking van de vergaderingen te werken. Dit zal zijn op vrijdag van 13.15 tot 13.45 uur.
  • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. Als leerlingenraad hoef je niet alle ideeën te bespreken tijdens de vergadering. Je kunt al een selectie maken bij het vormen geven van de agenda.
  • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
  • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
  • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
  • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
  • De leerkrachten kunnen bespreekpunten inbrengen.
  • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de oudercommissie, de medezeggenschapsraad of het team.
  • Een half uur tot een uur onder schooltijd of direct na school in een klaslokaal of de koffiekamer of een andere plek in de school.
  • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
  • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
  • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
  • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Je kunt alleen een stem uitbrengen op een leerling uit jouw groep.
  • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
  • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
  • Elke eerste schoolmaand houdt de leerkracht nieuwe verkiezingen voor de leerlingenraad.
  • De leerkracht geeft de leerling die in de leerlingenraad zit de tijd om aan zijn taken te werken.
  • Na elke vergadering krijgen de leerlingen de mogelijkheid om iets te presenteren in de klas.
  • Het noteren van ideeën wordt gestimuleerd wanneer je merkt dat er iets bij de leerlingen speelt. Deze ideeën kunnen in de ideeënbus worden gestopt.
  • De leerkracht zorgt voor input-momenten voor het vaststellen van een agenda. Het is de taak van de leerlingen om er in overleg voor te zorgen dat de leerkracht weet dat dit weer aan de orde is en dus de mogelijkheid krijgt om dit ook in het rooster op te nemen.
leerlingenraad